מדיניות פרטיות

 1. 1. מבוא
  1. 1.1. חברת אובלי ערבויות בע"מ (להלן: "החברה"), המפעילה את היישומון / אתר OBLI (להלן: "היישומון") מכבדת את פרטיותו של המשתמש בשירותי היישומון (להלן: "המשתמש"). מאחר וכך החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות ביישומון והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו ככל הניתן.
  2. 1.2. מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ביישומון (להלן: "תנאי השימוש"). באמצעות השימוש ביישומון, הנך מביע את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך (לרבות, אך לא רק, מידע אישי) כמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו.
  3. 1.3. מטרת המדיניות להסביר לך, המשתמש, מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים ביישומון וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על ידי המשתמש או הנאסף על ידה במסגרת שימוש המשתמש ביישומון.
 2. 2. מי אנחנו
  1. 2.1. החברה מפעילה, באמצעות היישומון, פלטפורמה מקוונת, המאפשרת להעניק כתבי ערבות לשוכרים המבקשים לשכור נכס למטרות פרטיות ו/או עסקיות (להלן: "השירות"), לטובת מוטב (להלן: "המוטב").
  2. 2.2. חברת גולדנרוד פיננסים בע"מ היא שתנפיק את כתב הערבות ותהיה הערבה (להלן: "הערבה").
 3. 3. איסוף מידע
  1. 3.1. על מנת להשתמש בשירותי היישומון, הנך נדרש למסור לחברה שורה של פרטים. אינך חב בחובה חוקית למסור את המידע, ומסירתו תלויה ברצונך ובהסכמתך. אולם, ללא מסירת פרטי המידע המסומנים כפרטי מידע אשר חובה למסור אותם, לא נוכל לאפשר לך לקבל את השירות.
  2. 3.2. השימוש במידע ייעשה לצרכי פעילות החברה בלבד, לקביעת כשירותך לקבלת ערבות ולמעקב שוטף, אך לא ישמש לצרכים שאינם קשורים לפעילות החברה ולא יועבר לצד ג', למעט האמור בסעיף 7 למדיניות זו, ובכל מקרה לא ישמש לדיוור ישיר על-ידי צד זה.
  3. 3.3. מידע על פונים שבקשתם לקבל שירות לא אושרה, יישמר לצורך פניות עתידיות ולא ייעשה בו שימוש מעבר לכך.
 4. 4. דרכי איסוף המידע
  1. 4.1. בעת הרישום ליישומון, תתבקש למסור פרטים מזהים אשר ישמשו את החברה לבחינת בקשתך לקבלת כתב ערבות עבור שכירות של נכס, למטרות פרטיות ו/או עסקיות, ולצורך בחינת יכולתך לעמוד בפירעון הערבות במקרה של חילוט (להלן: "איתנות פיננסית"), וזאת בהתאם למודל שיקבע על ידי החברה. הפרטים אותם תתבקש למסור:
   1. 4.1.1. פרטים אישיים הכוללים שם מלא ומספר זהות של המשתמש, כתובת מגורים, טלפון נייד, כתובת מייל וסכום הערבות המבוקש;
   2. 4.1.2. חוזה השכירות;
   3. 4.1.3. פרטי כרטיס אשראי שיועברו ישירות לדף סליקה מאושר וחיצוני;
   4. 4.1.4. במסלול של ערבות עם פיקדון – תתבקש למסור את פרטי חשבון הבנק שלך.
  2. 4.2. בנוסף, לצורך בחינת הבקשה, תתבקש למסור פרטים אודות הנכס אותו אתה מבקש לשכור במסגרת בקשה זו לכתב ערבות, לרבות פרטים מזהים של בעל הנכס ודרכי התקשרות עמו. הנך האחראי הבלעדי לקבלת כל ההסכמות הנדרשות מבעל הנכס לצורך העברת המידע שלהלן, והנך מודע לכך כי החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, לבקש ממך תיעוד מתאים על קבלת הסכמה כאמור ו/או לפנות לבעל הנכס לצורך וידוא הסכמה כאמור. להלן פרטי הנכס ובעל הנכס אותם תתבקש למסור:
   1. 4.2.1. כתובת הנכס;
   2. 4.2.2. תקופת השכירות;
   3. 4.2.3. שם מלא ומספר זהות של בעל הנכס;
   4. 4.2.4. צילום תעודת זהות של בעל הנכס;
   5. 4.2.5. טלפון של בעל הנכס;
   6. 4.2.6. מייל של בעל הנכס.
  3. 4.3. הנך אחראי כי המידע האישי וכן כל מידע אחר שתמסור לנו הינו נכון ומדויק. מובהר כי, מסירת מידע כוזב עשוי להוות עבירה פלילית והעושה כך צפוי לעונשים הקבועים בחוק לעניין זה.
  4. 4.4. החברה מתחייבת כי כל המידע אודות המשתמשים נשמר ומוגן במאגר מידע רשום, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), להנחיות רשם מאגרי המידע שנכתבו מכוחו ובהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017. מס' מאגר מידע: 700066321.
  5. 4.5. האמור לעיל מהווה הודעה עפ"י סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות.
  6. 4.6. זכותך לגשת בכל עת למידע שנמסר על ידך לשם בדיקת נכונות המידע. גישה זו הינה באמצעות שם המשתמש וסיסמא באמצעותם נרשמת ליישומון.
 5. 5. השימוש במידע
  1. השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, לשם הצרכים הבאים:
  2. 5.1. קביעת איתנות פיננסית לצורך קבלת השירות.
  3. 5.2. שימוש תקין בשירותים השונים ביישומון.
  4. 5.3. שיפור, שינוי, ביטול, העשרת או התאמת השירותים והתכנים המוצעים ביישומון.
  5. 5.4. משלוח התראות להודעות לעניין סטטוס בקשתך והטיפול בה.
 6. 6. מסירת מידע לצד ג'
  1. 6.1. בעלי היישומון לא יעבירו לצד ג' את פרטיך האישיים, פרטים שהעברת בעת רישומך לקבלת ערבות והמידע אשר נאסף על פעילותך ביישומון אלא במקרים הבאים:
   1. 6.1.1. כאשר הפרטיים האישיים נחוצים לערבה לצורך הנפקת כתב הערבות, מידע זה לא יישמר בידי הערבה ולא ייעשה כל שימוש אחר במידע.
   2. 6.1.2. כאשר הפרטים האישיים נחוצים לחברת טריא P2P בע"מ (להלן: "טריא") לשם בחינת האיתנות הפיננסית ובדיקה חיתומית של המשתמש ו/או לשם התקשרות לצורך מתן הלוואה, כאשר מידע זה לא יישמר בידי חברת טריא. ולא ייעשה כל שימוש אחר במידע.
   3. 6.1.3. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין בעלי היישומון שתחייב חשיפת פרטיך.
   4. 6.1.4. במקרה ויתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
   5. 6.1.5. במקרה שתפר איזה מתנאי השימוש ביישומון או תנסה לבצע פעולות בלתי חוקיות באמצעות או בקשר עם היישומון.
   6. 6.1.6. במקרה בו תועבר, בכל דרך שהיא, פעילות היישומון לגוף אחר, ובלבד שאותו גוף יתחייב לשמור על פרטיותך בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו.
 7. 7. אבטחת מידע
  • בעלי היישומון נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, אך אף שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכון לחדירה לא מורשית, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפת המידע כתוצאה מחדירה לא מורשית לשירותי היישומון.
 8. 8. שינויים במדיניות הפרטיות
  • בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תשלח על כך הודעה למשתמשים וכן תפורסם על כך הודעה בדף הבית של היישומון.